تماس با ما :
09127423874
9:30am - 6:00pm

چاپ جعبه دستمال کاغذی

ﭼﺎپ ﺟﻌﺑﻪ دﺳﺗﻣﺎل ﻛﺎﻏذي ﺑراي ﺗوﻟﻳد ﻛﻧﻧدﮔﺎن اﻳن ﻋرﺻﻪ ﻳﻚ ﻣﺳﺋﻟﻪ ﻣﻬم ﻣﻲ ﺑﺎﺷد. ﻛﻳﻓﻳت ﭼﺎپ، طرح روي ﺟﻌﺑﻪ، ﻧوع ﻣﻗوا و... ﻣواردي ﻫﺳﺗﻧد ﻛﻪ در ﻓروش اﻳن ﻣﺣﺻول ﺑﺳﻳﺎر ﻣﻬم ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.

ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳت ﺗﺧﺻــﺻــﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﭼﺎپ و ﺑﺳــﺗﻪ ﺑﻧدي ﺳــﻪ ﭘﺎس در زﻣﻳﻧﻪ ﭼﺎپ اﻧواع ﺑﺳــﺗﻪ ﺑﻧدي ﺳــﻌﻲ ﻣﺎ ﺑراﻳن اﺳــت ﺑﺎ ﺧدﻣت رﺳــﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗوﻟﻳد ﻛﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺻــوﻻت ﺳــﻟوﻟوزي، اطﻼﻋﺎت ﻣﻓﻳدي در اﺧﺗﻳﺎر ﺷــﻣﺎ ﻋزﻳزان ﻗرار دﻫﻳم ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻳد ﺑﻬﺗرﻳن ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧدي را ﺑراي ﻣﺣﺻول ﺧود ﺑدﺳت آورﻳد زﻳرا ﻣﻬﻣﺗرﻳن ﻋﺎﻣل ﺑراي ﻓروش ﺑﺎﻻ، داﺷﺗن ﻳﻚ ﺑﺳﺗﻪ ﺑﻧدي ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.

ﺟﻬت ﺳرﻋت ﺑﺧﺷﻳدن در ﭘروﺳﻪ ﭼﺎپ و ﺗوﻟﻳد ﺟﻌﺑﻪ دﺳﺗﻣﺎل ﻛﺎﻏذي، ﻣﺟﻣوﻋﻪ اي ﮔﺳﺗرده از اﻧواع طرح ﻫﺎي ﺟﻌﺑﻪ دﺳﺗﻣﺎل ﻛﺎﻏذي را ﺑﻪ ﺻــــورت راﻳﮕﺎن در اﺧﺗﻳﺎر ﺷــــﻣﺎ ﻋزﻳزان ﻗرارداده اﻳم ﻛﻪ ﻣﻳﺗواﻧﻳد از ﺑﺧش ﺛﺑت ﺳــــﻓﺎرش ﺑﻪ ﺻــــورت راﻳﮕﺎن داﻧﻟود ﻧﻣﺎﻳﻳد. ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺗﻲ ﺑودن ﺑﺎزار ﻣﺣﺻوﻻت ﺳﻟوﻟوزي، ﻗﻳﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده ﺟﻌﺑﻪ دﺳﺗﻣﺎل ﻛﺎﻏذي ﺑﺳﻳﺎر ﺣﺎﺋز اﻫﻣﻳت اﺳت.

ﺗﻳراژ ﻣﻧﺎﺳـــب و ﻣﻗرون ﺑﻪ ﺻـــرﻓﻪ ﺑراي ﺗوﻟﻳدﻛﻧﻧدﮔﺎن اﻳن ﻣﺣﺻـــول 10000 ﻋدد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــد. زﻳرا ﻫزﻳﻧﻪ زﻳﻧﻚ و دﺳـــﺗﻣزد ﭼﺎپ در اﻳن ﺗﻳراژ و ﺗﻳراژﻫﺎي ﭘﺎﻳﻳن ﺗر ﺛﺎﺑت ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــــــد. اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗوان ﺗﻳراژﻫﺎي ﭘﺎﻳﻳن را ﻧﻳز ﺑراي ﻣﺣﺻـــــــوﻻت و ﻳﺎ ﺑراي ﺟﻌﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺑﻟﻳﻐﺎﺗﻲ اﻧﺟﺎم داد.

جعبه ماشینی

جعبه ماشینی

 • طول : 16
 • عرض : 11
 • ارتفاع : 5
 • درب مستطیلی
چاپ جعبه دستمال کاغذی

جعبه 300 برگی

 • طول : 23
 • عرض : 11
 • ارتفاع : 8
 • درب مستطیلی
چاپ جعبه دستمال کاغذی 100 برگ

جعبه 100 برگ

 • طول : 22
 • عرض : 11
 • ارتفاع : 4
 • درب بیضی
چاپ جعبه دستمال کاغذی 200 برگ

جعبه 200 برگ

 • طول : 22
 • عرض : 11
 • ارتفاع : 5
 • درب بیضی و مستطیلی
فرم ثبت سفارش جعبه دستمال کاغذی

لطفا جهت ارتباط با کارشناس فرم زیر را تکمیل کنید.

لطفا دقت فرماید تکمیل فرم زیر به منزله ثبت نهایی سفارش شما نخواهد بود.

فرم زیر صرفا برای راهنمایی شما جهت انتخاب بهتر می باشد اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند

اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند

مشخصات فنی :

1- نوع جعبه درخواستی :
2- تعداد :
3- طراحی توسط :
4- نام برند :

مشخصات فردی :

1- نام و نام خوانوادگی :
2- شماره تماس :
3- ارتباط با تلگرام یا واتساپ :
محاسبه آنلاین قیمت جعبه دستمال کاغذی

فرم محاسبه آنلاین قیمت جعبه دستمال کاغذی

تعداد :
نوع جعبه :
مقوا :
تعداد رنگ جعبه :
uv :
ویندویچ :

uv : ندارد

ویندویچ : ندارد

قیمت هر عدد

0 تومان

چاپ جعبه دستمال کاغذی برای در دسترس قرار دادن این محصول برای عموم بسیار مهم است. دستمال کاغذی یک محصول بهداشتی می باشد به همین منظور باید در چاپ بسته بندی برای این محصول تمام اصول بهداشتی را رعایت کرده و به جرات می توان گفت دستمال کاغذی یک محصولی می باشد که در هر مکان و زمان با آن سر و کار داریم، پس برای بدست آوردن بخشی از بازار این محصول باید بسیار تلاش کرد و حتی استفاده از یک تیم طراحی و بسته بندی لازم و ضروری است.

برای چاپ جعبه دستمال کاغذی باید این موضوع را در نظر گرفت که بازار هدف محصول ویا مکان استفاده آن کجا است. به عنوان مثال جعبه هایی که برای استفاده عموم مردم در ویترین فروشگاه ها قرار می گیرد باید دارای طرح جذاب ومنحصر به فرد باشد تا مشتری برای خرید آن راغب شود به طور کلی ظاهر و بسته بندی محصول عامل اصلی در فروش آن است، پس در ابتدای امر طراحی جعبه دستمال کاغذی را جدی بگیرید.

انواع جعبه های دستمال کاغذی

همانطور که گفته شد دستمال کاغذی مصرف بالایی دارد از مصرف آن در منازل گرفته تا رستوران ها، بیمارستان ها، مجالس، اتومبیل و... همه از دستمال کاغذی استفاده می کنند چاپ جعبه دستمال کاغذی با توجه به بازار مصرف ایران در سایز های 100 برگی،200 برگی و 300 برگی انجام می شود که هر کدام در مکان مناسبی می تواند استفاده شود.

جعبه دستمال کاغذی دیگری به نام جعبه ماشینی نیز چاپ و تولید می شود که این جعبه کوچکتر از جعبه 100 برگی می باشد که بیشتر جنبه تبلیغاتی داردکه به عنوان هدیه در داخل ماشین می تواند استفاده شود و مشاغلی مانند تولید کنندگان خودرو، مکانیکی ها، تعویض روغنی ها و... می توانند از آن به عنوان هدیه تبلیغاتی استفاده کنند. در سال های اخیر به دلیل مسائل اقتصادی بسته بندی دستمال کاغذی به صورت لفاف نایلونی نیز انجام می شود که از نظر قیمت اقتصادی بوده و برای استفاده در منازل بسیار مناسب است.

نکات فنی در چاپ جعبه دستمال کاغذی

چاپ جعبه دستمال کاغذی بر روی مقوا پشت طوسی انجام می شود. برای جعبه های 100 برگی و 200 برگی از مقوای 280 گرم استفاده می شود البته می توان از مقوا گرم بالاتر استفاده کرد ولی قیمت تمام شده بالاتری خواهد داشت. برای چاپ جعبه دستمال کاغذی 300 برگی از مقوا 300 گرم یا 350گرم استفاده می شود زیرا این جعبه ارتفاعی در حدود 8 سانت دارد و باید از مقوا گرم بالا استفاده کرد.

برای چاپ جعبه های ماشینی و جعبه های سایز کوچک می توان از مقوا 250 گرم استفاده کرد به شرطی که مقوا مورد استفاده استقامت لازم را داشته باشد. این نکته را در نظر بگیرید که می توان به طور همزمان 2 طرح مختلف را چاپ کرد. پس از چاپ جعبه دستمال کاغذی، بر روی آن یووی زده می شود تا کار براق شود و جلوه زیبایی داشته باشد می توان در محل خروجی دستمال کاغذی از گردگیر استفاده کرد که این مورد یک گزینه انتخابی می باشد زیرا بسیاری از تولید کنندگان از آن استفاده نمی کنند.

فرم ارسال نظر

لطفا نظر خود را وارد کنید

تمام حقوق و مطالب منتشر شده در اینجا برای چاپ سه پاس محفوظ است و هر گونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد

طراحی سایت وب هانا